“Lerjelandet – en mötesplats” är en förstudie finansierad genom Lokalt Ledd utveckling (LLU) – Leader och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Bakgrund

En mötesplats behöver etableras för det fortsatta utvecklingsarbetet i bygden. En mötesplats för att skapa möjlighet till samarbete, samverkan, interaktion och integrering. En plats för arbetsplatser, popuparbetsplatser, turistinformation, utbud av kurser, workshops, utställningar, event, dagaktiviteter m.m för bygdens invånare, stadsbor och utländska besökare. Även affär, MVC och BVC skulle kunna finnas här. Vi önskar ett kreativt, attraktivt, tryggt och levande område, där fler kan både bo och arbeta, bra och långsiktigt för både människa och miljö.

Sedan våren 2017 har en arbetsgrupp inom BGU utfört en förstudie där vi ville identifiera platser/grupper där liknande projekt drivits, samt besöka, ta hjälp av och eventuellt samarbeta med några av dessa, för att få idéer och inspiration.
Vi ville undersöka möjligheterna för en mötesplats i Bergum-Gunnilse, ett Allaktivitetshus med ”bykänsla” (befintligt eller nyproducerat) med en lokal organisation på plats. 
Vi ville arrangera öppna möten lokalt med syfte att hitta fler aktiva, företag och föreningar för att kontinuerligt säkerställa en samsyn. Vi ville också utföra en lokalekonomisk analys (LEA) där vi med hjälp av SCBs LEA och BGUs (föreningen Bergum Gunnilse Utveckling) tidigare arbete får en bra uppfattning om förutsättningarna i vårt lokalsamhälle.

Här i Förstudierapporten kan ni läsa mer.