Stadgar för Bergum-Gunnilse Utveckling

Ladda ner pdf här!

Stadgar för Bergum-Gunnilse Utveckling ideell förening

Antagna vid startuppmöte den 18 september 2014, Olofstorp

Fastställda vi ordinarie årsmöte den 2015 03 05, Olofstorp.

Reviderade vid ordinarie årsmöte den 2018 02 26, Olofstorp
Avseende §2 Verksamhetsformer

Reviderade vid ordinarie årsmöte den 2019 02 25, och fastställda vid extra stämma 2019 04 08 Olofstorp
Avseende §2 Syfte och verksamhetsformer

 1. Föreningens namn och hemort

Bergum-Gunnilse Utveckling (BGU), med säte i Olofstorp, Göteborgs Kommun

 1. Syfte och verksamhetsformer

Föreningens syfte är att verka för bygdens utveckling i Bergum och Gunnilse med omnejd.
Stort fokus läggs på långsiktig hållbarhet både ur ekonomisk och social synpunkt samt klimatpositiva lösningar. Det innefattar att verka för att inga ytterligare naturstörande och miljöbelastande verksamheter etableras och att redan etablerade avvecklas.

Föreningen är ideell, religiöst och politiskt obunden.

Föreningen bedriver sin verksamhet genom utvecklingsgrupper som fokuserar på specifika områden som stödjer föreningens huvudmål – hållbar utveckling. Utvecklingsgrupperna arbetar självständigt och skall söka stöd och samverkan med övriga grupper och styrelsen för att stärka BGU’s organisation.

Varje utvecklingsgrupp har en ansvarig person (gruppkoordinator) som regelbundet svara inför styrelsen om gruppens arbete. Gruppkoordinatorn kallas till styrelsemöten för att säkerställa informationsutbyte samt inhämta beslut i frågor som kan påverka föreningens verksamhet. Utvecklingsgruppens handlingsplan skall godkännas av styrelsen.

 1. Medlemmar

Medlemmar i föreningen kan vara enskilda personer samt företag och föreningar.
Medlem i föreningen är den som betalt den årliga medlemsavgiften.

 1. Utträde och uteslutning av en medlem ur föreningen

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.

Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin förfallna medlemsavgift eller annars har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som gjorts vid inträdet i föreningen eller genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna eller inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i föreningens stadgar.

 1. Inträdesavgift och medlemsavgifterna

Årsmötet beslutar om storleken på inträdesavgift och årlig medlemsavgift, samt om den ska vara differentierad.

 1. Styrelsen

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande, kassör och minst 3, max 5 andra ordinarie medlemmar samt 2 suppleanter som alla utses vid årsmötet. Styrelsens medlemmar väljs för 2 respektive 1 år så att kontinuitet upprätthålls

Styrelsens mandattid är tiden mellan årsmötena.

Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt utser inom sig en sekreterare och andra nödvändiga funktionärer.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då denne har förhinder på kallelse av vice ordföranden då de anser att det behövs eller minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver.

Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

 1. De som får teckna föreningens namn

Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande och kassör var för sig.

 1. Räkenskapsperiod och revision

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall överlämnas till revisorerna senast tre veckor före årsmötet.
Revisorerna skall ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

 1. Föreningens möten

Föreningens årsmöte hålls årligen under februari månad.

Ett extra möte hålls då föreningens möte så besluter eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.

Vid föreningens möten har varje medlem en röst.

Som mötesbeslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

 1. Kallelse till föreningens möten

Styrelsen skall sammankalla föreningens möten senast 14 dagar före mötet genom att skicka e-mejl till varje medlem. Möteskallelse skall även ske via föreningens hemsida och facebook.

 1. Årsmöte

Vid föreningens årsmöte skall minst behandla följande ärenden:

 1. mötet öppnas.
 1. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare tillika rösträknare
 1. mötets laglighet och beslutsförhet konstateras
 1. agenda för mötet godkänns
 1. bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande presenteras
 1. besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till
  styrelsen och andra ansvarsskyldiga
 1. verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek fastställs
 1. val av föreningens ordförande och kassör samt övriga
  styrelsemedlemmar och suppleanter
 1. val av revisor och revisorssuppleant
 1. val av valberedning, 2 personer
 1. behandling och beslut i övriga i möteskallelsen nämnda motioner
 1. övriga frågor
 1. mötets avslutning

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens årsmöte skall han skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid, minst tre veckor, att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

 1. Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoriteten av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen.

Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen.
Om föreningen blir upplöst används tillgångarna för samma ändamål.