Summering av politikermötet 22/8

Här kan du ta del av våra anteckningar från mötet i Bergumsgården.
Vad sa politikerna om vårt område?
Vad lovade de?

Du kan ladda ner hela dokumentet här eller läsa vidare här på hemsidan

Centerpartiet (C)
Emmyly Bönfors

Stadsplanering / detaljplaner bör ske i området. C vill bygga centra både i Gunnilse och i Bergum och vill titta vidare på BGU:s förslag. BGU:s förslag är intressanta.
Skolan i Gunnilse har en central roll i kommande byggande och en ny behövs i området.

Bergums skola är bra men behöver för en fortsatt positiv utveckling ”landsbygdstillägg” för ökade resurser och ökad kvalitet både för elever och lärare.

C vill använda åkermarken aktivt och ser en utförsäljning av åker- och betesmark som en viktig katalysator för brukandet och förädlingen av markerna i dalgången. Privat ägande av marken ger också en möjlighet att investera långsiktigt och möjlighet att låna kapital via banker. Utförsäljningen skall gynna hållbarhet och matproduktion och dess förädling. Förädlingen ger nya arbetstillfällen.
Målet är att kraftigt öka självförsörjningsgraden.

Demokraterna (D)
Martin Wannholt

Detaljplanerna för Gunnilse Centrum är kraftigt försenat och detta är inte acceptabelt.

D är beredda på att lyfta detaljplaner för småhus.

D poängterar starkt att en ny delegationsordning inom staden kommer att medföra en väsentligt reducerad påverkansmöjlighet för stadens invånare då förslag och projekt mm kommer att passera
”under radarn ” för politikerna och därmed oss invånare. Båda parter tappar därmed möjlighet till påverkan och styrning. Lokala demokratin kommer därmed att urholkas väsentligt och enskilda enheter inom staden och dess tjänstemän kan besluta i frågor och om projekt utan förankring bland invånarna i staden.

På Byggnadsnämnden den 23/8 anger tjänstemännen att man vill utöka delegationen. T.ex. ej godkänna något som inte är i överensstämmelse med ÖP utan att informera politikerna.
D motsätter sig detta.

D driver frågan om ökad styrning via politikerna och därmed också invånarna. D vill därmed skapa ordning i stadens beslutsfattande och planering.

Jessica Blixt

D var emot organisationsförändringen inom skolan. Skolresultaten har gått ned i Bergum och elevhälsan likaså. Skolledning, lärare och föräldrar påverkas också och har brottats med problem.
D vill satsa på elevhälsan och därmed komma ur problemen genom olika åtgärder. Lärartätheten behöver också ökas för att ge input till en positiv spiral.

D vill omfördela skattemedel till skola och förskola, utökad elevhälsa samt säkerställa högre lärartäthet.

Göteborgspartiet (GP)
Henrik Munk

Vill skapa ”den goda landsbygden” med odlande, boende och stopp för deponier.

Det arbete som BGU gjort och gör kan ses som grundmaterial till en Översiktsplan (ÖP) och tjänstemännen bör använda de lokala krafterna som ”konsulter” då en fördjupad ÖP plan behövs för området.

GP anser Göteborgs nyss antagna ÖP var alldeles för omfattande i sidor räknat och innehöll så mycket oväsentlig text att det skapade stora problem att förstå helheten och viljeinriktningen för staden och vårt område. Tjänstemännens och konsulternas arbete skall fokusera mer på uppgiften och fokusera på verkliga fakta, inte att maximera antalet sidor. Kortfattade och tydliga dokument borde vara ett krav och ger demokratin en större möjlighet att ta del av förslag och dess innehåll. Kontakter med föreningar som tex BGU skulle ge de skrivande tjänstemännen och konsulterna en verklig faktabas och därmed slippa skriva in ”målande texter ” som inte stämmer med verkligheten. De ” målande texterna ”påverkar och förvillar lätt beslutsfattare och läsare och motverkar demokratin.

Gbg’s kommun behöver arbeta på annat sätt för mer lokalt inflytande – men hur? GP ser lokalt styre som en framkomlig modell för bra utveckling av Göteborg och vårt område.

Kristdemokraterna (KD)
Jörgen Knudtzon

KD poängterade att ägande innebär ett absolut krav på en aktiv och professionell förvaltning inkluderande både skötsel, planerat underhåll och utveckling genom investeringar. Efter en titt på området kunde KD konstatera att det naturliga kravet på aktiv förvaltning inte var uppfyllt i vårt område utan behövde förändras till ett mer aktivt arbete.

KD anser att vårt område hade stora förutsättningar för småhusbyggnation med tillhörande infrastruktur.

KD vill att bestämmandet och makt överförs till civilsamhället.

Liberalerna (L)
Eva Flyborg  

L anser att skolan i Gunnilse Centrum måste byggas nu liksom Gunnilse Centrum. Oansvarigt att fördröja denna centrumbebyggelse genom ineffektiva processer inom staden. Omstart på omstart kostar mycket skattemedel. Skolan och centrum skall prioriteras.

L anser att begreppet ”Ofinns” skall raderas genom aktivt arbete från Stadens sida. De olika projekt som behövs för att radera ”Ofinns” skall genomföras genom Gbg stads försorg och resultera i ett nytt begrepp och symbol som beskriver vårt område i politikers och tjänstemännens alla sinnen
–  ETT HJÄRTA. Samarbete med områdesföreningar ger också en snabbare inarbetning av den nya symbolen/begreppet.

L påpekade tydligt att påbörjad cykelbana som idag fortfarande ej är klar måste färdigställas snarast och för att då visa på viljan från staden att gå från ”Ofinns” till Hjärta. Detta är ett av de nödvändiga projekten för att områdets invånare skall se viljan från Gbg Stad.

L anser att Olofstorp centrum behöver ett Centrum med tillhörande service. Bostäder, affär, service, vård mm.

Miljöpartiet (MP)
Karin Plejel

MP anser att detta projekt 15-minuters bygden skall verkställas i vårt område och att Staden behöver ta tag i detta pågående projekt och hjälpa till att genomföra det. Resultatet skulle ge stora fördelar för områdets positiva utveckling framåt.

MP anser att styrkan och kraften samt den lokala kunskapen i de olika lokala föreningarna är viktigt för staden. Staden bör ta hjälp av detta vid genomförandet av en hållbar utveckling av området på ett lämpligt och varsamt sätt. Kvaliteterna behöver bevakas och tas tillvara samt i vissa fall förstärkas.

MP anser att stadens åkermark behöver producera mat som därefter kan konsumeras av Gbg invånare och ser området som ett nav för hållbar livsmedelsproduktion. Staden skall fokusera på att köpa in närproducerade livsmedel.
Skolpeng bör ske på basis av antalet klasser inte antal elever. Vilket skulle vara positivt för t.ex. Bergums skola.

Från valaffisch i Norge. ”Bor du på jorda? Stem grönt!” Vi använder 4 ggr mer resurser än vad som finns på jorden.

Slit och släng måste upphöra (t.ex. renovera istället för att bygga nytt för bl.a. Valhalla kontra ny simhall i Gbg). Med en cirkulär ekonomi minskar avfall och behov av deponier.

Moderaterna (M)
Carl Otto Lange

Fantastisk miljö i området. Är i grunden positiv till naturreservatet men beredd hjälpa privata fastighetsägare om det ger problem. (under mötet önskade dock M mer information från BGU och invånarna för att slutgiltigt kunna ta ställning till ett naturreservat i dalgången.)

M anser att byggnation behöver presenteras av exploatörer och bekostas av dessa. Tillhörande konsult- och egenarbete och kostnader skall ingå i projektet och dess avkastning och lönsamhet.

M anser att ett starkt företagande kan utveckla vårt område

M ser inte att politiker kan styra tjänstemännen men kan hjälpa till i frågor som aktiveras av civilsamhället.
M stöder lokal matproduktion.

Socialdemokraterna (S)
Mats Arnsmar

S har deltagit i besluten om Gunnilse Centrums byggnation och har initierat ett stort antal utredningar som pågått under många år och anser sig därmed känna till området mycket väl.

Har även varit med i besluten för Rågården och anser förslaget på naturreservatet är positivt då det ger utredningar om bl.a. skredrisker.

S anser att det är invånarna och företagen i området och externa företag som skall göra jobbet och tillföra erforderliga resurser till vårt område för att utveckla det.

Sverigedemokraterna (SD)
Håkan Lösnitz (Regionråd)

SD är det ”Nya sjukvårds och landsbygdspartiet” och anser skolan viktig och måste prioriteras.
SD stödjer utbyggnad av kollektivtrafik men även vägar behöver investeringar och underhåll.

SD anser att elevhälsan bör övergå till regionen (från kommunen) för att underlätta hanteringen.
SD anser att satsningar behöver utföras för att skapa trygghet i samhället. Satsningar på de äldres situation behöver genomföras i området.

Vänsterpartiet (V)
Johan Zandin

V ser Bergum, Gunnilse och Olofstorp som nyckel till närproducerade och även förädlade livsmedel och vill supporta det, om bra förslag kommer upp på deras bord.

Vänsterpartiet har två huvudmål. Klimatkrisen och att återställa den svenska välfärdens tre viktiga områden: skola – vård – sociala frågor. Viktiga även för BGU området.

Området har bra busslinje (X3) men vill se reducera biljettpriserna radikalt och på så sätt minska bilåkandet.

V känner till att Bergums skola är populär och vet att det varit problem och den bör ges mer resurser.

V vill skapa fler bostäder och största fokus behöver ligga på hyresrätter med rätt storlek och hyresnivå.

BGU’ Fokusfrågor som vi vill ha politikernas svar på.

Återkoppling och svar på BGU’s fokusfrågor:  Markanvändning – Service – Lokalt inflytande.
(5 min för vartdera partiet)
Läs sammanfattning nedan och klicka på bilden för att se inspelningen av respektive partis svar.

Vänsterpartiet (V)
Johan Zandin

V är för naturreservatet men anser det inte vara ett hinder för bygden. Uppmanar invånare som har problem med förslaget att kontakta V.

V anser att 3000 invånare (vi är nästan 7000 ) är tillräckligt för att centra skall tillföras orten/området via Gbg stads resurser. Centra skall vara ett fullservice centrum. Gunnilse prioriteras och Olofstorp kan bli aktuellt därefter.
V stödjer Gunnilse och Bergum centrum och ser detta som serviceorter

Det behövs fler bostäder både villor, bostadsrätter och hyresrätter.

V ser problematiken med det stora antalet deponier och dess pågående tippverksamhet och anser att området redan har tagit sin del av deponier.

V lyssnar tack vare BGU men behöver bli bättre på att ge stöd från politikerna.

Intressant med förslaget på självkörande bussar i området som ansluter till befintlig kollektivtrafik.

Sverigedemokraterna (SD)
Pernilla Börjesson

SD anser att Göteborg behöver förändra sig och vara mer jämlikt i sin service m.m. till invånarna.

Lokalt råd för samverkan med Staden behövs.

Inför ett landsbygdsprogram för BGU området. Gbg’s stad har 250 kommunikatörer så det borde finnas resurser.

Håkan Lösnitz (Regionråd)

SD vill ge extra resurser till lantliga skolor.

Om SD suttit i byggnadsnämnden så hade BGU fått stöd.
SD vill bygga ut den anropsstyrda närtrafiken till veckans alla dagar och fler ställen i området.

Socialdemokraterna (S)
Mats Arnsmar

S påstod att nästan alla partierna stod bakom Översiktsplanen och dess innehåll och inriktning för vårt område som framtida reservmark i huvudsak.
S är för naturreservatsförslaget och konstaterade att byggverksamhet skapade tippmassor och behov av deponier. Det är inte enkelt att hitta platser men det kanske är för mycket i detta området.

S anser att markområdena skall utvecklas inom lokal odling.

Angående skolan förutsätter S att alla gör det bra.

S måste trycka på för att prioritera Gunnilse centrum.

S anser att lokalt inflytande görs genom befintliga partier – dvs gå med i partierna.

Moderaterna (M)
Carl Otto Lange

M anser att det råder en politisk enighet gällande ÖP dokumenten och därmed vårt områdes klassificering som reservmark, med en liten rad om Gunnilse Centrum och dess befintliga infrastruktur. ÖP’n har dock alldeles för många sidor. Finns dock en liten fördjupning för området Gunnilse (1-2 sidor).

M anser att mötet är ett bra exempel på lokal dialog med politikerna.
M anser att Deponier/ Bergtäkt är en länsstyrelsefråga. (Inlägg från BGU men det sker på stadens mark. Arrenden som kan sägas upp.)
M anser att mark och arrenden som staden inte behöver borde kunna säljas.
M anser att det är självklart att bygga bostäder i vårt område.

Miljöpartiet (MP)
Karin Plejel

MP anser att det ligger ett stort ansvar på alla invånare att bidraga till ett hållbarare samhälle och därmed ge en bra grund för kommande generationer.

MP arbetade för att ta bort ”område för störande verksamheter” i ÖP (Området söder om 190:an fram t.o.m. Skanska krossen)
MP står bakom naturreservatsförslaget. Inte minst med tanke på 6:e massutrotningen som berör de viktiga insekterna.
MP vill se ökad lokal matproduktion (både för bättre miljö och yttre hot)
MP ser stora fördelar med förslaget på 15-minutersbygden. Det behöver dock tillföras resurser för att börja fungera men när det är klart är det en viktig pusselbit för ett hållbart samhälle.

MP vill halvera priset för kollektivtrafiken.
MP vill se skolpeng för antal klasser inte antal elever som idag.

Liberalerna (L)
Ann-Catrine Fogelgren

L presenterade sitt engagemang i kulturfrågorna och bjöd in till diskussion och utveckling av kulturen i vårt område.
L poängterade att vi lever i en mycket vacker bygd nära stadens centrum.
L står bakom ÖP men poängterar att den är generell och inte direkt styrande.

L beklagade att deponierna blir kvar men lovade verka mot nya deponier och lovade att kika på den nya Gunnilsedeponin.

L vill att Gunnilse centrum skall prioriteras.
L ser gärna att man även kommer igång med Bergum Centrum .

L står bakom naturreservatsförslaget men vill gärna ha skriftlig input från BGU.

L bekräftar att alliansen har ökat skolbudgeten med 16%

Kristdemokraterna (KD)
Jörgen Knudtzon

Påtalade att han är ny i politiken och vill gärna lyssna in.
Angående naturreservatet så bör man ställa frågan om det behövs?
ÖP har tagits fram med många medverkande. Vi skall dock se det som en viljeinriktning och skall inte i sig stoppa initiativ. Förslag behöver inte vara i linje med ÖP förslaget.
KD står bakom småhusbyggande i området och kan se en ny ”egna hem” rörelse i området.
KD säger ja till fler bostäder och är för exploatörs-/entreprenaddrivna detaljplaner.
KD poängterade ansvaret hos Gbg stad att genomföra en aktiv förvaltning om man skall kvarstå som ägare till marken och byggnaderna i vårt område. Gbg’s stad förvaltar inte!

Gillar ordet ”Dugnad” (Norskt ord och betyder gå samman och genomföra). Människor skall tillåtas att genomföra vällovliga projekt i lokalsamhället.

Göteborgspartiet (GP)
Henrik Munk

GP anser ÖP så omfattande och med så många ord att det inte finns en gemensam bild av hur kartan ser ut. (Jmf 500 sidor i Gbg med 100 sidor i Malmö). Bör genomföras en fördjupad ÖP för BGU området.
GP var i sin tidigare roll emot omorganisationen för skolan i Gbg. Bergum skola skulle undantagit eftersom det var en mycket välfungerande skola.

GP anser att BGU borde vara konsulter för tjänstemännen för att skapa det lokala inflytandet.

Demokraterna (D)
Martin Wannholt

D vill inte prata valprogram utan vara konkret för området med punkter. (Vill inte komma tillbaka nästa år och mötas av samma frågor)
Punkt 1: ÖP är ett mkt stort arbete men skall lägga fram förslag i nästa möte i byggnadsnämnden om fördjupad ÖP för BGU området.
Punkt2: Starta upp två detaljplaner i septembermötet (Gunnilse centrum och Gunnilse syd) då det finns ledig kapacitet.

D är för naturreservatet men vill inte lägga en blöt hand över bygden utan vill ha mer information från BGU med våra synpunkter.

Jessica Blixt

För en levande bygd är skolan central. Idag har elevantalet ökats med 4 barn per klass.
D vill minska trängseln och störningarna mellan eleverna och öka möjligheten för lärarna att undervisa.

D poängterar att området har fantastiska förskolor.

Centerpartiet (C)
Emmyly Bönfors

C står bakom ÖP men har lagt in tillägg om lokal odling.

C anser att Staden bör ta ett helhetsgrepp över deponier och inte låta förvaltningar styra.
C är emot naturreservatsförslaget.  Varför skall kommunen lägga över rådigheten till länsstyrelsen?
C vill lägga ned naturreservatsutredningen och istället gå vidare med en hållbar utveckling av dalgången utan ytterligare administrativ styrning från Gbg stad och de stora driftskostnader som skulle drabba Gbg stad för att driva ett naturreservat.

C stödjer genomförande av Leaderprojekt (utvecklingsprojekt ) i vårt område och ser stora fördelar med dessa och dess resultat