BGU’s NEJ till sprängämnesdepå

BGU Centrumgrupp har satta samman ett underlag med synpunkter mot förvärv av mark som skulle göra det
möjligt för Göteborgs stad att sälja/upplåta mark i ett naturskönt och tyst område till Kruthansson för att bygga en sprängämnesdepå.

Detta underlag har idag skickats till alla politiker i Kommunstyrelsen, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Stadsdelsnämnden Angered.
Ladda ner och läs här:  BGU synpunkter på förvärv av Björsared 1_4 200129

Text ifrån mejlet:
Vi inom Bergum-Gunnilse Utveckling (BGU) arbetar aktivt för långsiktigt hållbar och klimatsmart utveckling av vårt område.

Den föreslagna försäljningen och förvärvet motverkar direkt våra mål som också bör vara dina mål.

I vår rapport från den omfattande Gröna Lokalekonomiska Analysen, (sida 55-56) framgår det tydligt att vi föreslår en
helt annan användning av den mark som idag Göteborgs kommun arrenderar till Skanska för täktverksamhet.

Den förslagna markförsäljningen och planerade verksamheten med sprängämnesdepå i direkt anslutning till krossverksamheten
skulle kullkasta alla planer på att bygga en företagsby med företag verksamma inom miljö och klimatbefrämjande tekniklösningar.
Här skulle Göteborgs stad tillsammans med forskning från Chalmers och Göteborgs Universitet och lokala entreprenörer kunna skapa
ett föredöme inom utveckling av miljö- och klimatbefrämjande tekniklösningar.